ทัพมาลีพ., & มาดิลกโกวิทจ. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS. An Online Journal of Education, 11(4), 531-541. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161228