รอดสถิตย์ส., & ปทุมเจริญวัฒนาว. (2018). ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS. An Online Journal of Education, 11(4), 542-555. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161232