ชาตพิทยากุลช., & ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2018). ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรายบุคคลบนฐานการจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF INDIVIDUAL STUDY PROGRAM BASED ON MASTERY LEARNING ON MAIN IDEA READING SKILL OF SIXTH GRADE STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 587-609. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161293