ตั้งพินิจการเ., & โหมดหิรัญป. (2018). ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 610-623. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161298