อิทธิพงศ์จ., & อุสาโหช. (2018). แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis. An Online Journal of Education, 11(4), 637-652. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161319