เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ., & วิเศษศิริป. (2018). แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border. An Online Journal of Education, 11(4), 667-678. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161338