เกตุเอี่ยมศ., & กุโลภาสธ. (2018). การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา PROFESIONAL PRACTICUM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTISUTIONS BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARDS OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND. An Online Journal of Education, 11(4), 679-696. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161355