ธีระเชาวพัฒน์ฐ., & เจริญกุลน. (2018). แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND. An Online Journal of Education, 11(4), 697-711. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161362