ศิริโชติณ., & ตังธนกานนท์ก. (2018). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 712-728. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161373