สงวนไว้ช., & กาญจนวาสีศ. (2018). การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด COMPARISON OF TEST RELIABILITY FOR MEASURING MATHEMATICS CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY. An Online Journal of Education, 11(4), 743-760. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161398