ไทยเจริญเ., & แกมเกตุว. (2018). การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS. An Online Journal of Education, 11(4), 761-776. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404