เพชรนทีส., & ศิริภิรมย์ว. (2018). สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND. An Online Journal of Education, 11(4), 804-819. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161418