ศรีเทพว., & วิเศษศิริป. (2018). ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-solving Guidelines for community participative administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School. An Online Journal of Education, 11(4), 820-834. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161422