พิทยะภัทร์ร., & สุเมตติกุลป. (2018). การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok. An Online Journal of Education, 11(4), 847-861. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430