นามสนิทอ., & จิตระดับส. (2018). การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL. An Online Journal of Education, 11(4), 917-928. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161672