ผลพลก., & ชูประวัติเ. (2019). สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402029 (10 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/186185