ทีเจริญ ช., & ชูประวัติ เ. (2019). สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402050 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488