ป้อมประสิทธิ์ว., ชลาภิรมย์บ., & ติงศภัทิย์ส. (2019). ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402052 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587