เชิดชูศิลป์อ., & บางชวดด. (2019). แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402002 (15 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285