จิตวิลัยจ., & รัตนอุบลอ. (2019). ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402023 (12 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/221363