เจริญผลจ., & คล้ายสังข์จ. (2017). การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIDEO STREAMING SYSTEM BASED ON GAMIFICATION C. An Online Journal of Education, 11(4), 47 - 64. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84192