ทองสะอาดน., & สุชีวะศ. (2017). การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 80 - 92. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84452