ญาณะคำศ., & อัครพุทธพงศ์ป. (1). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร A STUDY ON THE STATE AND PROBLEMS OF SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION PURSUANT TO. An Online Journal of Education, 11(4), 117 - 128. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84472