มุตะพัฒน์อ., & ศิริภิรมย์ว. (2017). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK. An Online Journal of Education, 11(4), 146 - 162. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84624