ทองส., & วิเศษศิริป. (2017). การศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา กรุงพนมเปญ ในประเทศกัมพูชา THE STUDY OF CONCEPTUAL FRAMEWORK OF LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE JURISDICTION. An Online Journal of Education, 11(4), 180 - 196. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84633