ไกรดิษฐ์พ., & วิเศษศิริป. (2017). กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS. An Online Journal of Education, 11(4), 211 - 226. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84690