ประสิทธิ์พรพงศ์ช., & อุสาโหช. (2017). การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE. An Online Journal of Education, 11(4), 227 - 242. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709