มุมทองว., & ไตรวิจิตรคุณด. (2017). การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT. An Online Journal of Education, 11(4), 280 - 296. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84717