ชุมพงศ์ช., & แกมเกตุว. (2017). การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION. An Online Journal of Education, 11(4), 297 - 312. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723