แทนกองน., & สุดรุ่งจ. (2017). การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL. An Online Journal of Education, 11(4), 329 - 339. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84737