สุนทราวรรณธ., & สุเมตติกุลป. (2017). การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT. An Online Journal of Education, 11(4), 389 - 401. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84756