จิตสกูลส., & บุญญานันต์โ. (2017). แนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง GUIDELINES FOR COMPUTER GRAPHIC INSTRUCTION MANAGEMENT TO DEVELOP SELF-DIRECTED LEARNING IN ART EDUCATION BY USING FLIPPED. An Online Journal of Education, 11(4), 432 - 449. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/90051