ตาปราบภ.; คล้ายมงคลย. การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 501-516, 20 Dec. 2018.