ทัพมาลีพ.; มาดิลกโกวิทจ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 531-541, 20 Dec. 2018.