รอดสถิตย์ส.; ปทุมเจริญวัฒนาว. ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 542-555, 20 Dec. 2018.