ชาตพิทยากุลช.; ลัญฉวรรธนะกรฉ. ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรายบุคคลบนฐานการจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF INDIVIDUAL STUDY PROGRAM BASED ON MASTERY LEARNING ON MAIN IDEA READING SKILL OF SIXTH GRADE STUDENTS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 587-609, 20 Dec. 2018.