ตั้งพินิจการเ.; โหมดหิรัญป. ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 610-623, 20 Dec. 2018.