อิทธิพงศ์จ.; อุสาโหช. แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 637-652, 20 Dec. 2018.