ไทยเจริญเ.; แกมเกตุว. การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 761-776, 20 Dec. 2018.