เพชรนทีส.; ศิริภิรมย์ว. สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 804-819, 20 Dec. 2018.