พิทยะภัทร์ร.; สุเมตติกุลป. การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 847-861, 20 Dec. 2018.