นามสนิทอ.; จิตระดับส. การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 917-928, 21 Dec. 2018.