ผลพลก.; ชูประวัติเ. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน. An Online Journal of Education, v. 14, n. 2, p. OJED1402029 (10 pages), 9 Dec. 2019.