ทีเจริญ ช.; ชูประวัติ เ. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8. An Online Journal of Education, [S. l.], v. 14, n. 2, p. OJED1402050 (12 pages), 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488. Acesso em: 2 feb. 2023.