ป้อมประสิทธิ์ว.; ชลาภิรมย์บ.; ติงศภัทิย์ส. ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. An Online Journal of Education, v. 14, n. 2, p. OJED1402052 (11 pages), 27 Dec. 2019.