เชิดชูศิลป์อ.; บางชวดด. แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap battle. An Online Journal of Education, v. 14, n. 2, p. OJED1402002 (15 pages), 24 Jul. 2019.