จิตวิลัยจ.; รัตนอุบลอ. ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน. An Online Journal of Education, v. 14, n. 2, p. OJED1402023 (12 pages), 7 Aug. 2019.