ทองสะอาดน.; สุชีวะศ. การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 80 - 92, 24 Apr. 2017.