มุตะพัฒน์อ.; ศิริภิรมย์ว. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 146 - 162, 25 Apr. 2017.