ไกรดิษฐ์พ.; วิเศษศิริป. กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS... An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 211 - 226, 25 Apr. 2017.